Tájékoztatók

Kérem, olvassa el a honlappal kapcsolatos tájékoztatókat.


A címlapon található, webikonként is használt kép forrása: Designed by Freepik .

JOGI NYILATKOZAT

A honlapon elérhető szövegek nem minősülnek konkrét tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak. A célja, hogy az érdeklődő tájékozódni tudjon a honlapot üzemeltető szolgáltatásairól.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A tájékoztató célja, hogy pontos és megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy az Ön személyes adatait – amennyiben a honlapon keresztül kapcsolatba lép velem – hogyan, és miért kezelem.

A honlapot személyesen üzemeltetem, én vagyok az adatkezelő (dr. Höflinger Hajnalka e.v. (székhely: 1188 Budapest, Szövet u. 53., adószám: 69629253-1-51)).

Amennyiben Ön e-mail-t ír, az személyes adatok (név és e-mail cím) megadását jelenti. Ebben az esetben az adatkezelés célja a tájékoztatás és a további kapcsolattartás. Kérem, vegye figyelembe, hogy nevének és e-mail címének megadásával Ön önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy kapcsolatot tarthassak Önnel.

A közölt személyes adatokat nyilvánosságra nem hozom, külföldre és harmadik félnek nem továbbítom. Adatait automatizált döntéshozatalhoz, profilalkotáshoz nem használom fel. Hírlevelet nem küldök.

A megadott adatait, amennyiben munkakapcsolat nem jön létre, az ajánlatom fennállásáig kezelem, azt követően törlöm. Szerződés létrejötte esetén a további adatkezelésre a jogviszonyra vonatkozó, valamint az adózási és számviteli jogszabályoknak megfelelően kerül sor, melynek részleteit ez a tájékoztató nem tartalmazza.

A személyes adatai kezelésével összefüggésben megilleti Önt a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához (zárolás), valamint tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.

A hozzáféréshez való jog alapján Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának időtartamáról; a személyes adatok gyűjtésének módjáról. A hozzáféréshez való jog alapján a kezelt személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátom.

Jogosult továbbá a pontatlanul, tévesen kezelt adatai helyesbítését kérni.

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a személyes adatainak zárolását (az ok, valamint annak egyértelmű jelölésével, hogy az adatkezelés korlátozott jellegének és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosítását kívánja). A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy adatait a jogellenesen kezeltem, azonban a kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy adatait ne töröljem.

A kapcsolattartási célból megadott adatai törlését bármikor kérheti, ebben az esetben azokat 3 munkanapon belül törlöm.

Tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatát a tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelném.

A weblapok annak érdekében, hogy beállításokat, adatokat (pl. megjelenítési beállítások) menthessenek el cookie-kat (sütiket) alkalmaznak. Ezeket a fájlokat az Ön számítógépén tárolják meghatározott ideig. Ez a honlap csak a honlap működéséhez szükséges cookie-kat használ, amelyek a honlap megfelelő működéséhez (pl. a grafikai tartalmak hibátlan megjelenítéséhez) feltétlenül szükségesek, ezért kikapcsolásukra nincs lehetőség, ugyanakkor semmilyen, személyes adatnak minősülő információt nem gyűjtenek.

A személyes adatai kezelésével összefüggő sérelem esetén, továbbá jogainak érvényesítése érdekében hozzám, mint adatkezelőhöz fordulhat.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet. A Hivatal elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) Bíróság előtti jogérvényesítés esetén a perben az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék, 1363 Budapest, Pf. 16. – 1055 Budapest, Markó utca 27.) jár el. A per – az Ön választása szerint – az lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Vonatkozó jogszabályok:

1.         Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

Hatályos szövege elérhető:

2.         Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Hatályos szövege elérhető:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257

%d blogger ezt szereti: